motoryzacja Wiadomości Branżowe

Castrol EDGE Fiesta Trophy wybierze najlepszego mechanika

Zespo?y mechaników bior?ce udzia? w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski maj? szans? na wygranie Forda Ka w konkursie ?Castrol EDGE Serwis Dream Team?. Serwisowanie samochodów rajdowych wymaga od mechaników du?ego do?wiadczenia i bardzo

Zespo?y mechaników bior?ce udzia? w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski maj? szans? na wygranie Forda Ka w konkursie ?Castrol EDGE Serwis Dream Team?.

Serwisowanie samochodów rajdowych wymaga od mechaników du?ego do?wiadczenia i bardzo dobrego przygotowania. Podczas rajdów zdarzaj? si? sytuacje, z którymi pracownik serwisu nie ma do czynienia na co dzie?. W strefie serwisowej liczy si? te? czas ? na czynno?ci, na które mechanik w warsztacie ma zazwyczaj kilka godzin, podczas zawodów musz? wystarczy? minuty. Aby wy?oni? najlepsze zespo?y serwisowe, firma G4 Garage, organizator pucharu Castrol EDGE Fiesta Trophy, postanowi?a zorganizowa? konkurs ?Castrol EDGE Serwis Dream Team? na najlepsz? rajdow? dru?yn? serwisow?. ?Mechanicy to ukryci bohaterowie rajdów. Potrafi? przez noc odbudowa? rozbite auto czy wymieni? skrzyni? biegów w kilkana?cie minut. Konkurs ma umo?liwi? im bezpo?redni? rywalizacj? ? na podobnych zasadach, na jakich walcz? kierowcy ich zespo?ów? ? powiedzia? Mariusz Wo?niczko, organizator Pucharu.

Konkurs odbywa si? w ramach ka?dej z pi?ciu rund Castrol EDGE Fiesta Trophy 2012, czyli Rajdu ?widnickiego, Rajdu Karkonoskiego, Rajdu Rzeszowskiego, Rajdu Polski oraz Rajdu Dolno?l?skiego. Do rywalizacji mog? si? zg?asza? zespo?y serwisowe sk?adaj?ce si? z dwóch osób. Wystarczy wype?ni? formularz zg?oszeniowy znajduj?cy si? na stronie internetowej www.fiestar2.pl oraz do??czy? do grona fanów profilu fiestar2pl na facebooku. Zg?oszenia s? przyjmowane przez ca?y czas trwania pucharu. Do zako?czenia konkursu pozosta?y jeszcze trzy rundy i ci?gle jest szansa na wygran? tak?e dla dru?yn do??czaj?cych w trakcie zawodów. Obecnie w rywalizacji bierze udzia? osiem zespo?ów.

Podczas ka?dego etapu uczestnicy konkursu musz? wykona? zadanie serwisowe, o którym dowiaduj? si? na trzy dni przed ka?d? z rund. Do tej pory mechanicy mierzyli si? z wymian? ko?a oraz klocków hamulcowych. Aby wygra?, trzeba nie tylko prawid?owo wykona? zadanie serwisowe, ale te? zrobi? to w jak najkrótszym czasie. Zwyci??y dru?yna, która zbierze najwi?cej punktów w trakcie ca?ego sezonu 2012. Nagrod? g?ówn? w konkursie jest Ford Ka. Dodatkowo, po ka?dej rundzie na najlepszych czekaj? drobne upominki. Informacja o laureatach zostanie og?oszona w czasie Rajdu Dolno?l?skiego, a tak?e zamieszczona stronie internetowej www.fiestar2.pl.

 

Wi?cej informacji: www.fiestar2.pl, www.youtube.com/fiestar2pl, www.facebook.com/fiestar2pl

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy